Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

KHÁI QUÁT CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ
                                              CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (1919-2000):

 **BAO GỒM 5 GIAI ĐOẠN LỚN SAU:
*1__(1919-1930)
*2__(1930-1945)
*3__(1945-1954)
*4__(1954-1975)
*5__(1975-2000)1. Giai đoạn trước khi thành lập Đảng: (1919-1930)
- Chính sách của thực dân Pháp ở VN
- Tình hình kinh tế xã hội ở VN sau chiến tranh thế giới 1
- Phong trào yêu nước của tư sản, tiểu tư sản
- các tổ chức yêu nước, các tổ chức cách mạng ra đời
- Phong trào công nhân sau CTTG 1
- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1920, 1920 - 1930)

2. Giai đoạn 1930 - 1945:
- Đảng CSVN ra đời
- Phong trào cách mạng 30-31
- Phong trào đấu tranh dân chủ công khai 36-39
- Cuộc vận động giải phóng dân tộc 39-45
- Cách mạng tháng Tám và sự khai sinh nước VNDCCH

3. Giai đoạn 1945 - 1954
- Việt Nam năm đầu sau cách mạng tháng Tám
- Kháng chiến chống Pháp bùng nổ
+ chiến dịch Việt Bắc
+ chiến dịch Biên Giới
+ Chiến dịch Điện Biên Phủ
- Sự lớn mạnh tích cực của hậu phương kháng chiến
- Sự thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Điện Biên Phủ
4. Giai đoạn (1954-1975:)
- Âm mưu của Mĩ đối với VN và chủ trương của ta, nhiệm vụ cách mạng VN 54-75
- Miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miền Nam đánh Mĩ
- Nhân dân miền Nam chống Mĩ cứu nước:
+ 1954-1960: Đánh bại "Chiến tranh 1 phía"
+ 1961-1965: đánh bại "Chiến tranh đặc biệt"
+ 1965-1968: Đánh bại "Chiến tranh cục bộ"
+19 69-1973: Đánh cho "Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào", đánh bại "Việt Nam hóa chiến tranh"
+ 1973-1975: Đánh bại hoàn toàn chiến lược "VN hóa" của Mĩ
+ Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975
- Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở VN

5. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay:
- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước
- Những khó khăn của đất nước trong bước đầu đi lên CNXH (76-86)
- Công cuộc đổi mới